top of page

Algemene voorwaarden Belevenslust 

 

Bedrijfsnaam: Belevenslust 

E-mailadres: ilse@belevenslust.nl 

Telefoon: 0629594987 

KVK nummer: 76188825 

BTW nummer: NL003057969B65 

 

Als je een dienst of product afneemt bij of een samenwerking aangaat met Belevenslust, dan ga je akkoord met onderstaande algemene voorwaarden. 


 

Artikel 1. Definities 

Belevenslust: De opdrachtnemer ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 76188825 

Klant:  Ieder natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie Belevenslust een overeenkomst sluit, dan wel onderhandelt over een overeenkomst of aan wie Belevenslust een offerte uitbrengt. 

Diensten: Alle diensten die Belevenslust biedt. Hieronder vallen onder andere, doch niet uitsluitend: yoga, online trainingen, trainingen, workshops, retreats, evenementen, lezingen, wandelcoaching, coaching, online coaching, 1 op 1 trajecten. 

Producten: Alle producten die Belevenslust maakt en verkoopt. Hieronder vallen onder andere, doch niet uitsluitend: werkboeken, e-books, lesmateriaal, armbanden, kaarten, foto affirmaties. 

Schriftelijk: Per brief, digitale berichtgeving (ook social media) en/ of e-mail. 


 

Artikel 2. Geldigheid algemene voorwaarden 

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Belevenslust gedane  aanbiedingen, offertes, diensten en overeenkomsten, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.  

2.2 Door akkoord te gaan op een aanbod of offerte, door een bestelling te plaatsen of een dienst of product bij Belevenslust af te nemen of een vorm van samenwerking aan te gaan met Belevenslust, verklaart de klant kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden en hiermee akkoord te gaan. 


 

Artikel 3.  Offertes en aanbiedingen 

3.1 Offertes en/ of aanbiedingen van Belevenslust zijn geldig voor de in de offerte opgenomen termijn. Indien er geen termijn is opgenomen, is de offerte geldig tot 14 dagen na de datum waarop de offerte is uitgebracht. 

3.2 De prijzen in de offertes en/ of aanbiedingen zijn bedragen in euro’s en er staat in de offerte en/ of aanbieding aangegeven of de prijs inclusief of exclusief BTW is. 

3.3 Belevenslust behoudt zich het recht om tussentijds prijzen te wijzigen.  

3.4 Offertes en/ of aanbiedingen gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten of toekomstige diensten of producten. 

3.5 Belevenslust is niet aansprakelijk en/ of verantwoordelijk indien er fouten in de offerte staan indien de klant er redelijkerwijs vanuit kon gaan dat dit een typefout of vergissing is. 
 

 

Artikel 4. Bewijzen totstandkoming overeenkomst 

4.1 Een overeenkomst tussen Belevenslust en klant komt tot stand vanaf het moment dat de klant met de offerte en/ of aanbieding instemt.   

4.2 Belevenslust zal deze bevestiging schriftelijk communiceren naar de klant indien de overeenkomst niet schriftelijk is gesloten. 

4.3 Alleen indien beide partijen instemmen, kan de overeenkomst gewijzigd worden nadat deze gesloten is. 


 

Artikel 5. Uitvoering overeenkomst 

5.1 Belevenslust zal zich naar beste inzicht en vermogen inspannen om de overeenkomst zo goed mogelijk uit te voeren. 

5.2 De klant spant zich naar beste inzicht en vermogen in. 

5.3 Belevenslust is niet verantwoordelijk voor de behaalde resultaten van de klant. Externe factoren kunnen hierop van invloed zijn waar Belevenslust geen invloed op kan uitoefenen. Daarnaast heeft de klant de verantwoordelijkheid voor zijn/ haar eigen voortgang en de stappen die worden gezet. 

5.4 Deelname door de klant aan een dienst bij Belevenslust geschiedt geheel op eigen risico. 


 

Artikel 6. Betalingsvoorwaarden 

6.1 De betaling dient binnen 14 dagen na factuurdatum te worden betaald.  

6.2 De factuur kan voorafgaand of na afloop van een dienst verstuurd worden. Dit verschilt per dienst en zal altijd schriftelijk worden gecommuniceerd naar de klant wanneer de factuur moet worden voldaan. 

6.3 Belevenslust zal de factuur uitsluitend digitaal (per e-mail) versturen naar de klant.  

6.4 Indien de klant de factuur niet binnen 14 dagen na de factuurdatum betaalt, is de klant in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling vereist is. In geval van betalingsverzuim heeft Belevenslust het recht om alle te verrichtte werkzaamheden met onmiddellijke ingang ‘on hold’ te zetten en/ of te staken tot het moment van betaling. Indien een niet tijdige betaling regelmatig voorkomt, kan Belevenslust het besluit nemen om de overeenkomst eenzijdig te beëindigen. 

6.5 Belevenslust behoudt zich het recht om toegang tot een dienst te weigeren indien de klant de factuur niet (tijdig) betaalt. 

6.6 Bij een niet tijdige betaling behoudt Belevenslust zich het recht om na een herinnering, naast het verschuldigde bedrag de wettelijke rente over het bedrag in rekening te brengen zonder een verdere berichtgeving hierover. 

6.7 Indien Belevenslust extra kosten maakt voor de invordering komen deze geheel voor de rekening van de klant. 

6.8 Indien de klant een dienst aanschaft voor meerdere malen die langere tijd geldig is, moet deze binnen de aangegeven tijd worden genuttigd. Daarna vervalt het recht op gebruik van de dienst die reeds betaald is. Restitutie van de openstaande malen is niet mogelijk. 

 
 

Artikel 7. Rechten en verplichtingen voor de klant 

7.1 De klant dient zich te houden aan deze algemene voorwaarden, tenzij anders overeengekomen. 

7.2 De klant spant zich in. 

7.3 Indien de klant te maken heeft met lichamelijke klachten en een wandelcoaching (-traject) of yoga volgt bij Belevenslust dient de klant dit te melden. 

7.4 De klant dient Belevenslust de juiste gegevens en informatie te verstrekken die nodig zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst. 

7.5 De klant is zelf verantwoordelijk voor zijn of haar eigen voortgang. 

7.6 Indien de klant een individuele (wandel)coaching, online coaching of 1 op 1 dienst wil afzeggen of verplaatsen, zitten er geen (extra) kosten aan verbonden indien de klant dit minimaal 24 uur van te voren communiceert naar Belevenslust. Indien afzeggen of verplaatsen gebeurt binnen 24 uur voor aanvang, wordt het gehele bedrag in rekening gebracht. 

7.7 Voor online groepsyoga kan de klant tot een uur voor aanvang van de les kosteloos annuleren of verplaatsen.

7.8 Voor live groepsyoga kan de klant tot een uur voor aanvang van de les zijn of haar deelname verplaatsen naar een andere les binnen hetzelfde tijdvak.

7.9 Indien de klant een lessenkaart heeft, dienen deze lessen te worden genuttigd binnen de aangegeven tijd. De lessen kunnen niet worden meegenomen naar een nieuwe periode.

7.10 Bij een training/ workshop/ yogales of andere dienst die op maat wordt gemaakt door Belevenslust, kan deze tot 72 uur van tevoren worden geannuleerd of verplaatst. Indien Belevenslust al (voorbereidende) werkzaamheden heeft verricht voor de dienst zullen deze kosten in rekening worden gebracht bij de klant. 

7.11 De diensten die een klant aanschaft zijn op naam, deze zijn dus door die persoon te gebruiken en is deelname niet overdraagbaar.

7.12 De klant dient volwassen te zijn (18 jaar of ouder) wanneer hij of zij een een dienst aanschaft bij Belevenslust. Vanaf 16 jaar is het mogelijk om deel te nemen aan een dienst bij Belevenslust indien de klant toestemming heeft van zijn of haar ouders/ opvoeders/ voogd.

7.13 De online lessenkaart is niet geldig voor de live yogalessen en andersom: de live lessenkaart is niet geldig voor de online yogalessen.

7.14 Voor meerdaagse diensten achter elkaar dient de klant minimaal 72 uur voor aanvang van de dienst te annuleren of verplaatsen tenzij anders is aangegeven. 

7.15 Indien de klant niet komt opdagen, meer dan 20 minuten te laat is of de dienst in de bovengenoemde uiterste termijn wil annuleren en/of verplaatsen, wordt het volledige bedrag in rekening gebracht.  

7.16 Indien de klant een dienst of product wil annuleren en Belevenslust al (voorbereidende) werkzaamheden heeft verricht voor de dienst zullen deze kosten in rekening worden gebracht bij de klant. 

7.17 De klant gaat op een deugdelijke manier om met de materialen van Belevenslust 
7.18 De klant dient geen kopieën te maken van de producten, teksten, foto’s, werkboeken en/ of materialen ontwikkeld door Belevenslust, deze openbaar te maken en/ of voor eigen doeleinden te gebruiken zonder schriftelijke toestemming van Belevenslust. 

7.19 De klant dient geen reclame te maken voor eigen doeleinden of de dienst te gebruiken voor andere doeleinden dan waarvoor Belevenslust deze bedoeld heeft.
7.20 Indien de klant akkoord heeft gegeven voor een gepersonaliseerde dienst of product, kan hier niet meer van worden afgeweken en dient het volledige bedrag betaald te worden. 


 

Artikel 8. Ontbindingsgronden 

8.1 Belevenslust heeft het recht zonder geldige reden op te geven de dienst te verplaatsen dan wel te annuleren. De klant heeft in deze situatie recht op terugbetaling van het reeds betaalde volledige bedrag van de sessie. Of in geval van een abonnement/ lessenkaart mag de les op een ander moment worden ingehaald. 


 

Artikel 9. Aansprakelijkheidsbeperkingen 

9.1 Belevenslust is niet verantwoordelijk voor mogelijke lichamelijke en/ of psychische en/of materiële schade. 

9.2 Deelname aan een dienst is geheel voor eigen verantwoordelijkheid en risico van de klant.

9.3 In geval van schade spant Belevenslust zich in om de schade zoveel mogelijk te beperken. 

9.4 De klant is zelf verantwoordelijk voor de bewegingen die hij/ zij maakt en voor de zorg voor zijn/ haar eigen lichaam. 

9.5 De klant is zelf verantwoordelijk dat hij/ zij zich goed beschermt tegen het weer bij buitendiensten. Het advies: draag waterdichte kleding/ schoenen bij de buitendiensten en bescherm jezelf goed tegen de zon.

 

Artikel 10. Overmacht  

10.1 In geval van overmacht komen de klant en Belevenslust samen overeen of het daadwerkelijk een overmachtssituatie is. 

10.2 Regen of wind is geen reden om de een dienst buiten niet door te laten gaan. Indien het stormt of het heel hard regent, komen Belevenslust en klant samen tot een overeenstemming om de dienst te verplaatsen naar een ander moment. 


 

bottom of page